Bena Tour, s.r.o.

flagflag

Typy zájezdů

Menu

Obchodní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky CK BENA TOUR s. r. o.
 

1.    Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BENA TOUR s. r. o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané závazné Smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu nebo Cestovní smlouvy (dále jen „smlouva“) potvrzené CK (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a úhrady zálohy na účet CK.
Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CK uznává a souhlasí s nimi.
Potvrzením smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
CK si vyhrazuje právo oznámit před poskytnutím služeb podle smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů a služeb. V takovémto případě, kdy se údaje ve smlouvě odlišují od katalogu, jsou závazné údaje, uvedené a podepsané ve smlouvě.

2.    Platební podmínky
CK má právo na zaplacení souhrnné ceny služeb před jejich poskytnutím.
CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% ze souhrnné ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek souhrnné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 1 měsíc před plněním smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 1 měsíc  před plněním smlouvy je zákazník povinen uhradit 100% souhrnné ceny.
Platba se provádí v hotovosti, bankovním převodem, kreditní kartou, nebo poštovní poukázkou. V případě nedodržení termínu úhrady ceny za plnění smlouvy nebo doplatku zákazníkem, je CK oprávněna služby neposkytnout a od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené se zrušením smlouvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

3.    Cena 
Cenou za služby /za plnění smlouvy/ se rozumí souhrnná cena uvedená ve smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
CK je oprávněna do 21.dne před plněním smlouvy jednostranným úkonem zvýšit její souhrnnou cenu v případě, že dojde ke zvýšení:
a)    ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo
b)    plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo
c)    směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%.
Písemné oznámení o zvýšení souhrnné ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před plněním smlouvy. Zákazník je povinen do 10 dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl v ceně zájezdu.
Je-li CK nucena zvýšit souhrnnou cenu za plnění smlouvy za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz  bod 5.)

4.    Práva a povinnosti zákazníka
K základním právům zákazníka patří:
a)    právo na řádné poskytnutí objednaných služeb
b)    právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnosti  kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o služby, jichž se účastní nezletilá osoba
c)    právo být seznámen s případnými změnami rozsahu objednaných služeb a souhrnné ceny
d)    právo zrušit svoje čerpání služeb kdykoliv před plněním smlouvy a to odstoupením za podmínek dle čl. 6 těchto podmínek
e)    právo písemně oznámit CK, že plnění vyplývající ze smlouvy bude místo něho čerpat jiná osoba. Současně s oznámením je povinen CK doručit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a splňuje všechny podmínky tak, aby mohla být smlouva v jeho prospěch plněna. Oznámení musí být doručeno CK v termínu 7 dní před plněním smlouvy; původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení souhrnné ceny a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka
f)    právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7. těchto podmínek
g)    právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
h)    právo obdržet doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, jsou-li předem sestavené kombinace služeb zájezdem podle zákona1

K základním povinnostem zákazníka patří:
a)    poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší  18 let bez jeho doprovodu atp.)
b)    zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu plnění smlouvy, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
c)    nahlásit účast cizích státních příslušníků
d)    zaplatit cenu za plnění smlouvy v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník souhrnnou cenu za plnění smlouvy ve stanoveném termínu, má CK právo od smlouvy odstoupit a účtovat odpovídající stornopoplatek
e)    bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případném změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
f)    převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
g)    dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
h)    při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp., pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat
i)    řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu služeb je CK oprávněna zákazníka z účasti na dalších službách vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
j)    zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní odběratele služeb
k)    uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy

5.    změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení služeb
1)    Před plněním smlouvy
a)    Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo je zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
b)    Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
při zrušení služeb cestovní kanceláří, při změně termínu objednaných služeb o více než 24 hodin, při závažné změně programu, trasy, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny za služby; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové /odjezdové/ trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů
c)    Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
d)    CK si vyhrazuje právo zrušit služby, jejichž součástí je autobusová doprava, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30 cestujících. O zrušení služeb je CK povinna zákazníka informovat písemně nejpozději 7 dnů před odjezdem. U zájezdů, kde je uveden v katalogu luxusní autobus a počet účastníků nedosáhne počtu třiceti osob, si CK vyhrazuje právo zařadit autobus jiného typu, bez WC (např. minibus, mikrobus). Nižší náklady tímto umožní  zájezd realizovat.

2)    V průběhu plnění smlouvy
a)    CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v jejich průběhu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkách, resp. odpovídající charakteru služeb, vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění, poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě,
V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.
CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a souhrnné ceny.
b)    U služeb, jejichž součástí je ubytování v zahraničí, jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy a transferů a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“.
c)    CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepřízně počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

6.    Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv před plněním smlouvy od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:
stornování v období do 45 dnů před plněním 10% souhrnné ceny,
stornování v období od 45 do 25 dnů včetně 40% souhrnné ceny,
stornování v období od 24 do 11 dnů včetně 60% souhrnné ceny,
stornování v období 10 do 3 dnů včetně 80 % souhrnné ceny
stornování 2 dny a méně 100% souhrnné ceny.
Souhrnnou cenou se rozumí plná prodejní cena.
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.
Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování služeb. Do počtu dnů se nezapočítává den započetí poskytovaných služeb (odletu, odjezdu či nástupu na ubytování apod.).
Pokud zákazník v termínu dle smlouvy nezačne odebírat služby nebo svoji vinou služby zamešká nebo mu okolnosti neumožňují je odebrat, má CK nárok na úhradu ztráty, která ji tím vznikne, popřípadě na úhradu souhrnné ceny všech poskytovaných služeb.
V případě, že zákazník v průběhu poskytování služeb svévolně službu neodebere nebo plně nevyčerpá, nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
V případě změny jména zákazníka dle písm. e) článku 4. (práva zákazníka) účtuje CK paušální poplatek 100,- Kč., u leteckých zájezdů 500,- Kč.
Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek odpovídající stornopoplatkům.

7.    Reklamace, odpovědnost za škody
Zákazníkovi vzniká právo na reklamaci v případě, že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu je nižší, než bylo dohodnuto v CS.V průběhu zájezdu je třeba případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Po skončení zájezdu, nejdéle však 1 měsíc po návratu, je třeba provést reklamaci ústně či písemně v cestovní kanceláři u příslušné odpovědné osoby či např. doručeným dopisem. Cestovní kancelář je povinna dát zákazníkovi písemnou odpověď do 30 dnů od uplatnění reklamace.
CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a poškození zavazadel.
Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

8.    Pojištění
1)    Povinné smluvní pojištění CK
V případě, kdy předem sestavená kombinace služeb je zájezdem podle zákona1, uzavírá CK se zákazníkem Cestovní smlouvu. Na zájezd podle Cestovní smlouvy se vztahuje pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a)    neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b)    nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c)    nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
CK je povinna předat zákazníkovi současně s uzavřením Cestovní smlouvy doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.
V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Cestovní kancelář BENA TOUR s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovanou.
2)    Účastníci jsou pojištěni (není-li v programu uvedeno jinak) na úhradu nezbytných léčebných výloh v zahraničí v případě nemoci i úrazu a na částečnou      úhradu  nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno). U jednodenních  zájezdů, dále u mimoevropských zájezdů a rovněž u zájezdů do tuzemska není pojištění v ceně a je možné se za příslušný poplatek připojistit. Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří. 
Plnění na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno) pojišťovna neposkytuje:
a)    v případě, kdy pojištěný mohl již při sjednávání zájezdu pojistnou událost předvídat, nebo kdy tato událost byla způsobena pojištěným záměrně
b)    u zájezdů jednodenních a dvoudenních
c)    pokud cesta byla zrušena v souvislosti s válečnou událostí, občanskou válkou nebo nepokoji,  k nimiž došlo v zemí, která je cílem zájezdu. CK Bena Tour s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou.
3)    Cestovní kancelář Bena Tour s.r.o. vystupuje ve vztahu k pojišťovnám pouze jako zprostředkovatel a smluvní vztah vzniká mezi účastníkem zájezdu a            pojišťovnou.


9.    Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK Bena Tour vstupují v platnost dne 1.1.2009 a nahrazují podmínky platné před tímto datem a  vztahují se obecně na všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří.

Přihlášení
TripAdvisor

Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon

Vytvářím objednávku...